Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld aandeelhoudersovereenkomst document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

DE ONDERGETEKENDEN:
I. Naam aandeelhouder 1, geboren op (datum) te (plaats), wonende aan de (Adres), hierna
te noemen: “Aandeelhouder 1”;
II. Naam aandeelhouder 2, geboren op (datum) te (plaats), wonende aan de (Adres), hierna
te noemen: “Aandeelhouder 2”;
en
III. Naam BV een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd
te (Plaats) en kantoorhoudende aan de (adres), ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer: (kvk nummer), hierna te noemen: de “Vennootschap”.
De partijen onder I en II worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Aandeelhouders”, en
elk individueel als “Aandeelhouder”.
De partijen onder I, II en III worden hierna gezamenlijk tevens aangeduid als “Partijen”, en elk
individueel als “Partij”.
NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:
A. De Aandeelhouders hebben de Vennootschap opgericht bij akte van oprichting d.d. (datum).
Een kopie van de akte van oprichting (tevens houdende de statuten) van de vennootschap
is aangehecht als Bijlage 1 (de “Statuten”).
B. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit ● gewone aandelen, met een nominale
waarde van EUR ● elk (de “Aandelen”).
C. De Aandelen worden als volgt gehouden:
Aandeelhouders Gewone aandelen
ad EUR ● elk
: Agio
(in Euro’s)
Zeggenschap (%)
Aandeelhouder 1 ■ ■ 50%
Aandeelhouder 2 ■ ■ 50%
Totaal ■ ■ 100%
2
D. Partijen wensen in aanvulling op de Statuten hun onderlinge betrekkingen en de tussen hen
overeengekomen rechten en verplichtingen nader vast te leggen in deze
aandeelhoudersovereenkomst (de “Overeenkomst”).
E. Tenzij hierna anders aangegeven, (i) zijn verwijzingen naar Artikelen en Bijlagen
verwijzingen naar artikelen van en bijlagen bij de Overeenkomst, (ii) zijn titels van artikelen
en bijlagen slechts voor het gemak en zij beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of
de uitleg daarvan, (iii) vormen de Bijlagen een integraal deel van de Overeenkomst en (iv)
gelden de in de Overeenkomst genoemde definities zowel voor de enkelvoud- als de
meervoudsvorm.
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
1. BESTUUR
1.1. Het statutaire bestuur van de Vennootschap (het “Bestuur”) wordt bij ondertekening van de
Overeenkomst uitgeoefend door Aandeelhouder 1 en Aandeelhouder 2 (de “Bestuurders”).
1.2. Het Bestuur zal bevoegd zijn om de Vennootschap te vertegenwoordigen. Aan iedere Bestuur is een beperkte volmacht verleend om de Vennootschap alleen zelfstandig te vertegenwoordigen terzake van lopende zaken, het aangaan (en beëindigen) van contracten opdrachtgevers, kandidaten en leasemaatschappijen t.b.v. winstgevende plaatsingen].
1.3. Het Bestuur zal haar taken uitvoeren en handelen in overeenstemming met het (jaarlijks
door de algemene vergadering van de Vennootschap (“AV”) goed te keuren) budget/jaarplan (winst- en verliesrekening, cash flow en investeringen).
1.4. De Vennootschap is met ieder van de Bestuurders een arbeidsovereenkomst aangegaan
d.d. (datum), welke zijn ingegaan op (datum), waarvan kopieën zijn aangehecht als Bijlage
2 bij de Overeenkomst (de “Arbeidsovereenkomst”).
1.5. Iedere Bestuurder zal terugtreden als lid van het Bestuur op het moment dat de haar betreffende Arbeidsovereenkomst met de Vennootschap eindigt om wat voor reden dan ook.
1.6. Besluitvorming van het Bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden,
waar alle Bestuurders hierbij en op voorhand mee instemmen, mits alle aldus genomen
besluiten van het Bestuur schriftelijk worden vastgelegd.
2. BESLUITVORMING
2.1. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met tenminste een volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder kan één stem uitbrengen.
3
2.2. Alle besluiten van de AV worden genomen met een meerderheid van tenminste 80% van
de uitgebrachte stemmen, behoudens voor zover in de Overeenkomst of de Statuten anders
bepaald.
2.3. Bestuurders worden benoemd door de AV. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de AV
worden geschorst en ontslagen.
2.4. Indien de Bestuurders of de Aandeelhouders niet tot overeenstemming komen en niet de
vereiste volstrekte meerderheid respectievelijk de meerderheid van ten minste 80% bereiken, dan zullen de Aandeelhouders gedurende een periode van 10 (tien) dagen met elkaar
overleggen om te trachten om alsnog tot een voor alle Partijen bevredigende oplossing van
het geschil van inzicht te komen en de vereiste meerderheid te bereiken.
2.5. Indien na het verstrijken van de periode van 10 (tien) dagen geen overeenstemming over
het betreffende onderwerp is bereikt tussen de Bestuurders of de Aandeelhouders waardoor een situatie ontstaat dat de Vennootschap onbestuurbaar wordt, of het een besluit
betreft dat voor een Bestuurder of Aandeelhouder van materieel belang is of waarvoor of
waartegen principiële bezwaren bestaan, is iedere Bestuurder c.q. Aandeelhouder gerechtigd om te verlangen dat een onafhankelijke en onpartijdige mediator, die door Partijen gezamenlijk zal worden aangewezen, een voorstel doet terzake het bewuste besluit.
2.6. Het voorstel van de onafhankelijke en onpartijdige mediator zal bindend zijn voor alle Partijen, het Bestuur en/of de Aandeelhouders en zij zullen ieder gehouden zijn alle acties te
verrichten ter zake de uitvoering van het bindende voorstel van de onafhankelijke en onpartijdige mediator, waaronder het conform uitoefenen van hun stemrecht in de betreffende
vergadering.
2.7. Indien de Bestuurders of de Aandeelhouders binnen 10 (tien) dagen geen overstemming
bereiken over de persoon van de onafhankelijke en onpartijdige mediator zal deze worden
aangewezen door de Bestuurder c.q. de Aandeelhouder die heeft verlangd dat er een onafhankelijke en onpartijdige mediator wordt aangewezen, met dien verstande dat de betreffende persoon is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland (MfN).
2.8. De kosten van de onafhankelijke mediator worden door de Bestuurders of de Aandeelhouders gezamenlijk gedragen (ieder de helft).
3. AV
3.1. Partijen zullen hun rechten en verplichtingen op grond van de wet en de Statuten, op zodanige wijze uitoefenen dat daarmee zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de bepalingen uit de Overeenkomst. In het bijzonder zullen de Aandeelhouders hun stemrecht in de
vergadering van de AV zoveel mogelijk uitoefenen overeenkomstig het in de Overeenkomst
bepaalde. Tevens zullen zij alle noodzakelijke actie aan hun kant nemen om volledige effect
4
aan de bepalingen van de Overeenkomst te geven.
3.2. De Aandeelhouders stemmen er hierbij en bij voorbaat mee in dat oproeping voor iedere
(buitengewone) algemene vergaderingen van de Vennootschap geschiedt door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat
voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt en zal worden danwel is aangetekend in het aandeelhoudersregister.
4. FINANCIERING EN DIVIDEND-BELEID
4.1. Aandeelhouder 1 en Aandeelhouder 2 financieren beide 50% van de aandelen.
4.2. De Aandeelhouders en toekomstige aandeelhouders hebben het recht maar niet de plicht
om de Vennootschap in de toekomst (tevens) te financieren door verdere deelname in het
aandelenkapitaal pro rata hun aandelenverhouding in de Vennootschap.
4.3. In het geval van toekomstige kapitaalverhogingen van de Vennootschap of van toetreding
tot de Overeenkomst door één of meerdere externe partij(en) zullen alle Aandeelhouders er
zich voor inspannen dat de uitgangspunten zoals in de Overeenkomst neergelegd, zo veel
als mogelijk gerespecteerd worden.
4.4. De Aandeelhouders stellen zich ten doel dat de Vennootschap dividend uitkeert, indien het
Bestuur zulks heeft voorgesteld, rekening houdend met de financiële situatie van de
Vennootschap, waaronder mede begrepen liquiditeitsbehoefte en solvabiliteit van de
Vennootschap, en mogelijke investeringsplannen en ook de wet en Statuten een dergelijke
uitkering toestaan.
5. OVERDRACHT VAN AANDELEN: ALGEMEEN
5.1. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, zullen de Aandeelhouders direct noch
indirect de door hen gehouden Aandelen – al dan niet in economische zin – verkopen, leveren of anderszins overdragen of vervreemden of zich daartoe verplichten behoudens indien
en voor zover:
(a) de overdracht de juridische én de economische eigendom betreft van alle door de
desbetreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen; en
(b) de Aandelen eerst zijn aangeboden aan de overige Aandeelhouder(s); en
(c) de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of overgedragen, de overige
Aandeelhouder(s) schriftelijk heeft bevestigd, dat hij/zij per de datum van de overdracht partij is bij de Overeenkomst en derhalve gebonden is aan alle voorwaarden
en bepalingen van de Overeenkomst en dat hij alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder(s) zal overnemen als zijn/haar eigen verplichtingen; en
(d) de overdracht overigens in overeenstemming is met de bepalingen van de Overeenkomst, en voor zover hiervan niet in de Overeenkomst rechtsgeldig is afgeweken, de
5
wet en de Statuten.
5.2. De Aandeelhouders doen hierbij afstand van hun (voorkeurs)rechten uit hoofde van de blokkeringsregeling in de Statuten, indien en voor zover overdracht van Aandelen plaatsvindt in
overeenstemming met het bepaalde van de Overeenkomst, waaronder in het bijzonder het
bepaalde in Artikel 6.7.
5.3. Geen van de Aandeelhouders zal een pandrecht en/of een recht van vruchtgebruik vestigen
op de Aandelen welke door hen worden gehouden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de andere Aandeelhouder(s).
6. OVERDRACHT VAN AANDELEN: BIJZONDER
6.1. De Aandeelhouders zullen de door hen gehouden Aandelen – al dan niet in economische
zin – niet overdragen of vervreemden of zich daartoe verplichten, behoudens indien en voor
zover (i) de AV daarvoor goedkeuring heeft verleend of (ii) anders is bepaald in de
Overeenkomst.
6.2. Partijen zullen de door hen gehouden Aandelen niet vervreemden binnen een periode van
(periode) na de datum van ondertekening van de Overeenkomst, tenzij met de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de andere Aandeelhouder(s), welke deze goedkeuring niet op
onredelijke gronden zal/zullen onthouden, waaronder, doch niet beperkt, tot de
omstandigheid dat [naar tevredenheid/in adequate] opvolging is voorzien.
6.3. In geval een Aandeelhouder (de “Verkopende Aandeelhouder”) haar Aandelen in overeenstemming met het in Artikel 5.1 bepaalde wenst over te dragen aan een derde-gegadigde
(de “Koper”), zal zij de andere Aandeelhouder (de “Andere Aandeelhouder”) daarvan
schriftelijk op de hoogte stellen (de “Kennisgeving”).
Right of First Refusal en ‘Tag along’
6.4. De Andere Aandeelhouder heeft vervolgens het recht om aan de Verkopende Aandeelhouder binnen een redelijke, door die Verkopende Aandeelhouder in de Kennisgeving te vermelden, termijn van minimaal 15 (vijftien) kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving,
schriftelijk te laten weten:
(a) dat zij alle door die Verkopende Aandeelhouder aangeboden Aandelen wenst over te
nemen (i.e. te reflecteren op de door die Verkopende Aandeelhouder aangeboden
Aandelen) tegen dezelfde prijs waartegen die Verkopende Aandeelhouder bereid is
de door haar aangeboden Aandelen aan de Koper te verkopen, waarbij voor de Andere Aandeelhouder geldt dat zij reflecteert door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur; of
(b) de door haar gehouden Aandelen aan de betreffende derde te verkopen en over te
dragen tegen een gelijke koopprijs per Aandeel en onder overigens gelijke voorwaarden.
6
6.5. Alsdan is de Andere Aandeelhouder verplicht te bewerkstelligen dat de door de Verkopende
Aandeelhouder aangeboden Aandelen binnen 60 (zestig) kalenderdagen na aanvaarding
van het betreffende aanbod aan haar worden geleverd.
Indien de Andere Aandeelhouder haar aandelen aanbiedt, kan de Verkopende Aandeelhouder zijn Aandelen slechts aan de Koper overdragen, indien de Koper (i) tevens de aanbieding van de Andere Aandeelhouder schriftelijk aanvaardt en (ii) hij de Aandelen van de Andere Aandeelhouder tegen dezelfde voorwaarden overneemt als de voorwaarden waaronder hij de Aandelen van de Verkopende Aandeelhouder overneemt. Een Andere Aandeelhouder heeft het recht – en niet de plicht – om ten hoogste een even groot gedeelte van zijn
Aandelen aan de Koper te verkopen en over te dragen als door de Verkopende Aandeelhouder wordt verkocht en overgedragen.
6.6. Indien de Andere Aandeelhouder echter geen gebruik maakt van de rechten als neergelegd
in Artikel 6.4 (indien en voor zover van toepassing), danwel niet binnen de termijn als neergelegd in Artikel 6.4 schriftelijk reageert, zal de Verkopende Aandeelhouder het recht hebben binnen een periode van 30 (dertig) dagen nadat het aanbod is afgewezen door de Andere Aandeelhouder zijn aandelen te verkopen aan de Koper voor een prijs die gelijk is aan
de prijs (en onder dezelfde voorwaarden en condities) waarvoor de Aandelen zijn aangeboden aan de Andere Aandeelhouder.
Drag Along
6.7. In geval een derde partij een (voorwaardelijk) bona fide bod uitbrengt aan een van de Aandeelhouders om (a) alle (of een meerderheid van de) Aandelen te kopen of (b) alle (of een
substantieel deel – zijnde meer dan 50% – van de) activa en passiva van de Vennootschap
te kopen, dan zijn alle Aandeelhouders, op eerste schriftelijk verzoek van de Aandeelhouder
die het bod heef tontvangen, verplicht om alle (of een meerderheid van de) (direct danwel
indirect) door hen gehouden Aandelen aan de Koper te verkopen en over te dragen respectievelijk al hun medewerking te verlenen aan en al die rechtshandelingen te verrichten en al
die documenten te ondertekenen die nodig dan wel wenselijk zijn voor de verkoop en levering van de (betreffende) Aandelen of activa en/of passiva aan de Koper.
Het in Artikel 6.4(a) neergelegde ‘right of first refusal’/tag along geldt ook in een drag alongsituatie als vermeld in dit Artikel 6.7.
7
7. NON-CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING EN NEVENACTIVITEITEN
7.1 In verband met hun deelneming in de Vennootschap verbinden de Aandeelhouders
zich jegens ieder van de Vennootschap en de andere Aandeelhouder(s), tot en met (periode) maanden na de datum dat aan hun (directe of indirecte (economische)) belang in de
Vennootschap een einde is gekomen, noch (direct of indirect) zonder de voorafgaande
schriftelijk toestemming van de andere Aandeelhouder:
(a) zelf in enige vorm een onderneming die activiteiten ontplooit of diensten aanbiedt
welke vergelijkbaar of concurrerend zijn met de activiteiten van de Vennootschap of
de diensten die worden aangeboden door de Vennootschap, te vestigen, te ondersteunen, te drijven, mede te drijven of te doen drijven (de “Verboden Activiteiten”);
(b) het, als aandeelhouder of als verstrekker van vreemd vermogen, participeren in een
persoon, vennootschap of organisatie die Verboden Activiteiten verrichten anders dan
de (indirecte) deelneming in de Vennootschap;
(c) het in een dienstbetrekking staan tot, alsmede het verrichten van diensten of het verlenen van advies aan enige persoon, vennootschap of organisatie die Verboden Activiteiten verricht anders dan de Arbeidsovereenkomst; en/of
(d) afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot ZZPers, welke in de voorafgaande 2 (twee) jaren betrokken zijn geweest bij de Vennootschap, te benaderen en/of beïnvloeden, ook niet indien het initiatief tot dit (zakelijk)
contact uitgaat van deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers,
gedetacheerden of andere zakelijke relaties van de Vennootschap, en/of deze afnemers, klanten, leveranciers, werknemers, medewerkers, gedetacheerden of andere
zakelijke relaties van de Vennootschap ertoe te bewegen of trachten te bewegen hun
contact met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te verbreken of nadelig te wijzigen en/of dergelijke werknemers, medewerkers of gedetacheerden niet aan te nemen
en/of geen opdrachten aan dergelijke relaties te verlenen.
7.2 De Aandeelhouders staat ervoor in dat de verplichtingen in Artikel 8.1 tevens door ieder van
de aan haar Verbonden Partijen worden nagekomen.
7.3 In verband met het in dit Artikel 9 bepaalde wordt aan Verbonden Partij(en) de navolgende
betekenis toegekend:
8
Verbonden Partij(en): is met betrekking tot een natuurlijke persoon:
(a) elke vennootschap van die persoon; en
(b) elke vennootschap waarin zeggenschapsrechten
worden gehouden; en
(c) indien het een natuurlijk persoon betreft, diens
echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of elke
bloed- of aanverwanten in de eerste graad, alsmede de hiervoor onder (a), (b) en (c) genoemde
personen of vennootschappen ten aanzien van een
dergelijk familielid.
7.4 Het is de Aandeelhouders tijdens de duur van de Arbeidsovereenkomst tot en met een periode
van 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan, verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Aandeelhouder, nevenactiviteiten te verrichten die strijdig zijn
met de belangen van de Vennootschap c.q. concurreren met de activiteiten van de Vennootschap danwel die de prestaties of inzet van de Aandeelhouder bij c.q. ten behoeve van de
Vennootschap anderszins nadelig beïnvloeden.
7.5 Bij overtreding van de verplichtingen opgenomen in de Artikelen 8.1, 8.2 en/of 8.4 door een
Partij, verbeurt de overtredende Partij aan de Andere Aandeelhouder, zonder dat daarvoor
een aankondiging of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van
EUR 50.000 (vijftigduizend Euro) voor iedere inbreuk, alsmede een direct opeisbare boete van
EUR 5.000 (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van de Andere
Aandeelhouder om volledige schadevergoeding te verlangen voor ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de verbeurde
boete(s) en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
8. DUUR
8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk tot het moment dat alle
Aandelen door één (rechts-)persoon worden gehouden, op welk moment zij van rechtswege
eindigt. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
8.2 Indien een Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt, zal de betreffende Aandeelhouder niet
langer gebonden zijn aan de Overeenkomst op de dag dat de betreffende Aandelen zijn
overgedragen en voldaan is aan de voorwaarde vermeld in Artikel 6.1. Niettegenstaande het
voorgaande zullen de verplichtingen in de Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na het einde
van de Overeenkomst Partijen te binden onverkort blijven gelden.
8.3 Partijen doen afstand van het recht om ontbinding of vernietiging c.q. wijziging op grond van
artikel 6:265 e.v. respectievelijk 6:228 van het Burgerlijk Wetboek te vorderen.
9
9. GEHEIMHOUDING
9.1 Partijen verbinden zich om tijdens en na de duur van de Overeenkomst op geen enkele wijze
direct of indirect vertrouwelijke informatie betreffende de Vennootschap, de inhoud van de
Overeenkomst of de Aandeelhouders aan derden te verstrekken. Partijen staan er voor in dat
hun werknemers, adviseurs en gelieerde (rechts)personen overeenkomstig handelen.
9.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing op informatie, die algemeen bekend of toegankelijk is of die
een Partij op grond van wet- of regelgeving dan wel op grond van een uitspraak van een
rechterlijke instantie dient te verstrekken.
10. CONFLICT TUSSEN DE OVEREENKOMST EN DE STATUTEN
10.1Indien een bepaling uit de Overeenkomst in strijd is met de Statuten, prevaleert de bepaling
uit de Overeenkomst in de interne verhoudingen tussen de Partijen.
11. OVERIGE BEPALINGEN
11.1Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de Partijen
aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Partijen zullen het ongeldige of onverbindende
gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de Overeenkomst, zo veel mogelijk
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
11.2De Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
11.3De Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de in
de Overeenkomst omschreven transactie en treedt in de plaats van en vervangt alle eerdere
afspraken die Partijen in het kader van deze transactie hebben gemaakt.
11.4Een verzuim van een Partij om een recht uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen of
het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een
enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van de Overeenkomst door
een Partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten
uitsluiten.
11.5De Vennootschap zal de Overeenkomst medeondertekenen ten blijke van zowel haar
erkenning van en instemming met het bepaalde in de relevante artikelen van de
Overeenkomst, alsmede ten blijke van haar bereidheid om, waar noodzakelijk, medewerking
te verlenen aan de uitvoering van de in de Overeenkomst vervatte afspraken.
11.6De Overeenkomst bevat geen derdenbedingen, behoudens voor de erfgena(a)m(en). Echter,
ingeval de Overeenkomst moet worden geacht derdenbedingen te bevatten, terwijl een
dergelijk beding is geaccepteerd door een derde, dan kan en zal deze derde geen partij
worden bij de Overeenkomst.
10
11.7Mededelingen en andere verklaringen die in verband met de Overeenkomst worden gedaan,
mogen alleen worden gedaan per aangetekende verzonden brief of email met
ontvangstbevestiging aan de adressen als opgenomen op pagina 2 van de Overeenkomst
vermelde emailadressen (of aan een zodanig ander (e-mail-)adres als met inachtneming van
dit artikel door een Partij is meegedeeld).
12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
12.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daarop voortbouwende
overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie in der minne op te lossen.
12.3 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in Artikel 13.2 binnen een periode
van 4 (vier) weken na aanvang van de gesprekken op te lossen, zal dat geschil bij uitsluiting
in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
11
Overeengekomen in tweevoud op (datum) te (Plaats).
_____________________________
Aandeelhouder 1 Aandeelhouder 2
_____________________________
Bedrijfsnaam Bedrijfsnaam
door: Aandeelhouder 1 door: Aandeelhouder 2
haar: bestuurder haar: bestuurder

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.