Download de gratis PDF template

Waar kan ik een voorbeeld pandakte document in PDF downloaden?

Geef je mailadres op, zodat we het bestand direct naar je kunnen mailen

Fill out my online form.

Voorbeeld pandakte De ondergetekenden:

 1. (Naam), handelend voor zich in privé, geboren te (Plaats) op (geboortedatum) en wonende te (Plaats) aan de (adres)

hierna te noemen Schuldeiser; en

 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Bedrijfsnaam), (Plaats), (adres) hierna te noemden Schuldenaar;

 

Schuldeiser en Schuldenaar, hierna te noemen ‘partijen’.

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

 

ARTIKEL 1, GELDLENING

 

 1. Schuldenaar verklaart per (datum) wegens ter leen ontvangen gelden verschuldigd te zijn aan
 2. Schuldeiser een bedrag van (bedrag),- (zegge: (bedrag voluit geschreven) euro), welke deze schulderkenning

 

 1. Schuldenaar verbindt:

 

 1. over de (restant) hoofdsom van de onder lid 1 genoemde geldlening (hierna te noemen: “de geldlening”) aan de schuldeiser jaarlijks een rente groot (percentage) % (zegge: (percentage voluit geschreven) procent) te voldoen, betaalbaar per jaar achteraf, voor het eerst per 31 december (jaar) over het sinds (jaar) verstreken tijdvak en zo vervolgens per ultimo van elk daaropvolgend

 

 1. de (restant) hoofdsom ultimo (bedrag) ineens te

 

 1. De schuldenaar zal te allen tijde bevoegd zijn tot gehele of gedeeltelijke boetevrij vervroegde aflossing van de hoofdsom met inachtneming van het bepaalde in artikel

 

 1. Bedragen voor aflossing bestemd, welke niet op de overeengekomen vervaldata binnenkomen bij Schuldeiser zullen voor de berekening van de rente geacht worden door de Schuldeiser te zijn ontvangen op de eerste van de maand, volgend op de dag van

 

 1. De hoofdsom van de geldlening of het nog niet afgeloste gedeelte daarvan kan door de Schuldeiser met de verschuldigde en lopende rente en boeten terstond en ineens worden opgeëist in elk van de volgende gevallen:
 • indien Schuldenaar in liquidatie treedt en/of haar bedrijf staakt;
 • bij aanvrage, al dan niet op eigen aangifte of intreden van faillissement, aanbieden van een onderhands akkoord of (voorlopige) aanvrage van surséance van betaling door de Schuldenaar;
 • bij niet prompte en tijdige betaling op de vervaldagen van de overeengekomen interest;

 

 • in geval van conservatoir of executoriaal beslag op de roerende of onroerende goederen van Schuldenaar, tenzij dit beslag is gelegd in een handelsgeschil en binnen 14 dagen zekerheid wordt gesteld casu quo beslag wordt geheven;
 • indien Schuldenaar enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt;
 • In het geval Annette haar aandelen in @@ BV vervreemd of bezwaard en/of de zeggenschap binnen (bedrijf) BV

 

 1. Wanneer Schuldenaar nalaat opeisbaar geworden bedragen, hoofdsom, aflossingen en rente en kosten aan de Schuldeiser te voldoen, is zij in gebreke door het verloop van een termijn van eenentwintig (21) dagen nadat een ingebrekestelling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Schuldenaar door of namens Schuldeiser heeft

 

 1. Alle betalingen van aflossingen, rente en kosten dienen te geschieden door storting in de kas van de Schuldeiser of overschrijving per bankgiro, terwijl geen kwijting zal kunnen worden gevorderd voordat de verschuldigde bedragen in het bezit van Schuldeiser

 

 1. Alle kosten voortvloeiende uit de geldlening en uit de invordering van al het door Schuldenaar verschuldigde, waaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten en alle kosten, welke de Schuldeiser zal maken tot behoud en uitoefening van haar rechten, komen ten laste van de

 

 1. Betaling door Schuldenaar aan Schuldeiser zal geacht worden in de eerste plaats betrekking te hebben op betaling van kosten, in de tweede plaats op betaling van rente en in de derde plaats op betaling van aflossing(en).

 

ARTIKEL 2            POSITIEF/NEGATIEF PANDRECHTBEDING

 

 1. Zolang de Schuldeiser nog enige vordering uit welken hoofde ook heeft op Schuldenaar, zal Schuldenaar de thans aan haar toebehorende aandelen in het kapitaal van @@@@ B.V. (hierna te noemen “de aandelen”), zonder schriftelijke toestemming van de Schuldeiser geheel noch ten dele verkopen, in huurkoop geven, ruilen, schenken of op andere wijze vervreemden (waaronder begrepen zich verbinden tot vervreemding), verhuren, verpachten of op enige andere wijze in gebruik geven, met pandrecht of andere zakelijke rechten bezwaren.
 2. Schuldenaar verbindt zich om op eerste vordering van de Schuldeiser onder de gebruikelijke voorwaarden, te zijnen behoeve een eerste pandrecht te vestigen op de aandelen, zulks tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de Schuldeiser van de Schuldenaar, uit welken hoofde ook te vorderen mocht hebben, zulks tot een bedrag van ten hoogste € @@@,- of zoveel lager als de vordering van schuldeiser bedraagt te vermeerderen met 25% voor rente en kosten.
 3. Het hiervoor bepaalde geldt behoudens schriftelijke toestemming van de Schuldeiser;
 4. Schuldenaar verbeurt zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete groot € 2500,- per dag dat zij in gebreke blijft te voldoen aan de vordering van Schuldeiser ex. artikel 2 lid

 

 

ARTIKEL 3            VESTIGING PANDRECHT

 

 1. Tot zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom, vermeerderd met renten, kosten en boeten die op grond van artikel 1 ten laste van de Schuldenaar komen, heeft Schuldenaar

 

zich verbonden al haar activa aan Schuldeiser in pand te geven. Dit pandrecht heeft wat betreft de rangorde het karakter van een eerste pandrecht. Onder het hiervoor genoemde pandrecht op de activa vallen in ieder geval te verstaan pandrechten op alle immateriële vaste activa, op alle goodwill, op alle goederen zoals als alle huidige en toekomstige (bedrijfs)vorderingen op derden, zoals deze op enig tijdstip zijn samengesteld, in hun geheel, als enige daartoe behorende vordering.

 1. Het pandrecht eindigt van rechtswege indien en zodra de Schuldenaar al hetgeen hij aan Schuldeiser verschuldigd is, heeft
 2. De vestiging van het pandrecht vindt plaats ten tijde van ondertekening van onderhavige overeenkomst.
 3. De verpanding strekt tot meerdere zekerheid voor tijdige voldoening van de in artikel 1 vermelde

 

 

ARTIKEL 4            PANDBEDINGEN

 

 1. Het onder artikel 3 omschreven pandrecht is gevestigd tot zekerheid van de (terug) betaling van de (restant)hoofdsom, vermeerderd met rente en alle door Schuldeiser te maken
 2. Onverminderd het onder artikel 1 bepaalde, is de (restant) hoofdsom terstond opeisbaar:
  1. indien het pand door een ander in conservatoir of executoriaal beslag wordt genomen of indien het pand wordt vervreemd;
  2. indien de Schuldenaar het pand bezwaart of anderszins in genot afstaat;
  3. indien een andere vordering van schuldeiser, tot zekerheid waarvan het pand mocht strekken, opeisbaar wordt;
  4. indien de Schuldenaar bij de nakoming van een der hieronder vermelde verbintenissen niet de zorg van een zorgvuldige pandgever

 

In deze gevallen is de Schuldenaar in gebreke door het verloop van een termijn van veertien (14) dagen, nadat een ingebrekestelling bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de Schuldenaar door Schuldeiser heeft plaatsgevonden.

 

 1. De Schuldenaar is verplicht alle redelijkerwijze te vergen inspanning ter inning van de thans of in de toekomst openstaande bedrijfsvorderingen te doen en zo nodig op eigen rekening tot gerechtelijk incasso over te

 

 1. De Schuldenaar is verplicht eigener beweging onverwijld Schuldeiser te verwittigen, indien de kredietwaardigheid van een derde-schuldenaar daartoe aanleiding

 

 1. In geval van conservatoir of executoriaal beslag, door een derde op het pand gelegd is, is Schuldenaar verplicht Schuldeiser eigener beweging onverwijld te

 

 1. De Schuldenaar verbindt zich pandlijsten (overzichten van vorderingen ten behoeve van registratie zodat op eventuele vorderingen uit nieuw ontstane rechtsrelaties een pandrecht wordt gevestigd) op de door de Schuldeiser te bepalen tijdstippen en tevens op eerste verzoek van Schuldeiser aan Schuldeiser volledig ingevuld en ondertekend te overhandigen of toe te zenden, ongeacht of de vordering(en) van Schuldeiser geheel of ten dele opeisbaar is (zijn). Schuldenaar machtigt Schuldeiser onherroepelijk om zolang de in de considerans genoemde geldleningovereenkomst voortduurt, alle activa zoals bedoeld in artikel 3, namens Schuldenaar aan zichzelf te verpanden. Alle lasten die op het pand drukken moeten door de Schuldenaar tijdig worden voldaan. Bij gebreke daarvan is Schuldeiser bevoegd die lasten voor te schieten en als kosten op de Schuldenaar te

 

 1. Indien de Schuldenaar een der voormelde verplichtingen niet nakomt, is Schuldeiser – naast al haar overige rechten – bevoegd tot de in artikel 3:239 lid 3 bedoelde mededeling aan derden

 

 1. In alle gevallen waarin de Schuldenaar – van rechtswege of na ingebrekestelling – in verzuim is met voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt, is de Schuldeiser tot executie bevoegd op de bij de wet voorziene

 

 1. In geval van executie wordt de termijn van de in artikel 3:252 bedoelde kennisgeving gesteld op 14 dagen, te rekenen vanaf de

 

 1. Indien het pandrecht eindigt door voldoening van al hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt, is Schuldeiser verplicht binnen drie dagen na die voldoening het in artikel 3:256 bedoelde schriftelijke bewijsstuk aan de Schuldenaar te

 

 1. Aan Schuldeiser wordt de bevoegdheid toegekend tot herverpanding van het

 

 1. De in deze overeenkomst gebruikte term “pand” omvat zowel de verpande aandelen, goederen als de verpande bedrijfsvorderingen, zoals deze op enig tijdstip zijn samengesteld, in hun geheel, als enige daartoe behorende

 

ARTIKEL 5 DIVERSEN

 

 1. De verplichtingen, die Schuldenaar bij deze overeenkomst op zich heeft genomen, heeft zij mede op zich genomen voor haar rechtsopvolgers onder bijzondere

 

 1. Schuldenaar is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst aan een derde over te dragen. Indien Schuldeiser aan Schuldenaar schriftelijke toestemming heeft verleend om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan derde(n) over te dragen, verplicht Schuldenaar zich jegens Schuldeiser om de derde(n) bij wijze van kettingbeding de verplichtingen van Schuldenaar jegens Schuldeiser mede op zich te doen nemen. Schuldeiser is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze geldlenings-overeenkomst aan een derde over te dragen. Schuldenaar verbindt zich te allen tijde hun medewerking te verlenen aan overdracht door Schuldeiser van een gedeelte of het geheel van de geldlening en deze overdracht schriftelijke en zonder enig voorbehoud te zullen erkennen.

 

 1. Behoudens uitdrukkelijke verwijzing bevat deze overeenkomst de volledige overeenkomst met betrekking tot de onderhavige lening tussen partijen. Alle voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of verbintenissen ter zake tussen partijen komen hiermede te

 

 1. Deze overeenkomst eindigt zodra de Schuldeiser niets meer van Schuldenaar uit hoofde van deze geldlening te vorderen

 

 1. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn

 

 1. De algemene voorwaarden geldlening en verpanding (bijlage 1) zijn van toepassing, voor zover er in deze overeenkomst niet van is

 

 1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken doordat betreffende bepaling niet te verenigen is met een wettelijke of verdragbepaling, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden

 

 1. Enig geschil, welke naar aanleiding van, of in verband met de onderhavige overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering van de onderhavige overeenkomst, tussen partijen mocht ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde

 

 1. Op deze overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing

 

 

 

Aldus overeengekomen te (Plaats) op (datum)

 

 

Naam                                                                                                  Naam

 

 

 

 

Handtekening                                                                                 Handtekening

Heb je een vraag?

Stuur een bericht of bel +31(0) 85-0187707

Welke voorbeeld formulieren kun je hier nog meer in Excel/Word/PDF formaat downloaden?

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een gedragscode document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld dexploitatiebegroting horeca document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een 0 uren contract voorbeeld document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) modelcontract parttime document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld 0 uren contract horeca document in PDF downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) digitale factuur document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (4) factuur document in Excel downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld (2) gebruiksovereenkomst mobiele telefoon document in Word downloaden.

Je kunt hieronder gratis een voorbeeld notulen document in Word downloaden.