Een veel gestelde vraag betreft jaarrekening, samenstellingsopdracht en accountants


Is het bij een samenstellingsopdracht verstandig om de standaardtekst van de bevestiging bij de jaarrekening (LOR) aan te passen tijdens de coronapandemie?

Het is hierbij voor de accountant belangrijk om vast te stellen dat de jaarrekening door het management is begrepen en dat het management zich met de jaarrekening kan verenigen, zodat het die verantwoordelijkheid ook kan dragen.

Op grond van COS 4410 dient de accountant vóórdat de samenstellingsverklaring wordt afgegeven een erkenning van het management te verkrijgen dat het de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de definitieve versie van de samengestelde historische informatie.

Hierbij kan het bespreken van een schriftelijke, op de actuele situatie toegespitste bevestiging (LOR) behulpzaam zijn. Al is het maar om de aandachtspunten van dit moment gestructureerd onder de aandacht te kunnen brengen.

Nu er zoveel onzeker is als gevolg van de coronapandemie, kan een accountant van mening zijn dat er alleen verantwoordelijkheid voor de samenstellingsverklaring kan worden genomen als is vastgesteld dat aannames en besluitvorming die verwerkt zijn in de jaarrekening middels deze schriftelijke erkenning door het management ook wordt bevestigd.

Voorbeelden van situaties om met het management te bespreken en om de conclusies hiervan in het dossier vast te leggen.

Situatie 1 Geen twijfel of gerede twijfel

Het management heeft met uw hulp de jaarrekening toereikend opgesteld en toegelicht en de waarderingsgrondslag is op continuïteitsbasis. Er is bij het management geen sprake van twijfel of gerede twijfel over de continuïteit als gevolg van de coronapandemie.

De erkenning van het management bevat dan bijvoorbeeld de volgende elementen:

 • Bevestiging van het management dat er geen aanvullende uiteenzetting rond de gebeurtenis na balansdatum, zijnde de gevolgen van de coronapandemie, hoeft te worden opgenomen.
 • Bevestiging dat er naar de beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw genomen:
  – geen sprake is van een ernstige onzekerheid m.b.t. de continuïteit;
  – geen sprake is van onontkoombare discontinuïteit.
 • Bevestiging dat er volgens het management op basis van de huidige omstandigheden en genomen overheidsmaatregelen geen reden is om aan deze positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen.
 • Bevestiging dat het management van mening is dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van de continuïteit van de onderneming.

 

Situatie 2 Wel twijfel, maar geen gerede twijfel

Het management heeft met uw hulp de gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening toereikend toegelicht en de waarderingsgrondslag is op continuïteitsbasis. Er is bij het management wel sprake van twijfel maar niet van gerede twijfel over de continuïteit als gevolg van de coronapandemie.

De erkenning van het management bevat dan bijvoorbeeld de volgende elementen:

 • Bevestiging van het management dat de toelichting in de jaarrekening (voor zover op dit moment mogelijk) een goede uiteenzetting geeft rond de omstandigheden en onzekerheden waarin de organisatie als gevolg van de coronapandemie verkeert.
 • Bevestiging dat er naar de beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw genomen:
  – geen sprake is van een ernstige onzekerheid m.b.t. de continuïteit;
  – geen sprake is van onontkoombare discontinuïteit.
 • Bevestiging dat er volgens het management op basis van de huidige omstandigheden en genomen overheidsmaatregelen geen reden is om aan deze positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen.
 • Bevestiging dat het management van mening is dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van de continuïteit van de onderneming.

 

Situatie 3 Gerede twijfel

Het management heeft met uw hulp een going-concernparagraaf in de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening opgenomen en de waarderingsgrondslag is op continuïteitsbasis. U neemt zelf een continuïteitsparagraaf op in de samenstellingsverklaring. Er is bij het management wel sprake van gerede twijfel over de continuïteit als gevolg van de coronapandemie.

De erkenning van het management bevat dan bijvoorbeeld de volgende elementen:

 • Bevestiging van het management dat de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening (voor zover op dit moment mogelijk) een goede uiteenzetting geeft rond omstandigheden en onzekerheden waarin de organisatie als gevolg van de coronapandemie verkeert.
 • Bevestiging dat er naar de beste inschatting en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw genomen:
  – sprake is van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteit van de organisatie;
  – geen sprake is van onontkoombare discontinuïteit.
 • Bevestiging dat zonder de nog onzekere medewerking van derden niet aan de verplichtingen kan worden voldaan waardoor het voortbestaan onzeker is.
 • Bevestiging dat er volgens het management op basis van de huidige omstandigheden en genomen overheidsmaatregelen geen reden is om aan deze positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen.
 • Bevestiging dat het management van mening is dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling gebaseerd dienen te worden op de veronderstelling van de continuïteit van de onderneming.

Bron : Is het bij een samenstellingsopdracht …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over accountants

Het komt soms voor dat de jaarrekening van een dochtermaatschappij (hierna de enkelvoudige jaarrekening) later wordt opgesteld dan de jaarrekening van de moedermaatschappij (hierna de geconsolideerde jaarrekening) en dat tijdens het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening tot een betere schatting kan worden gekomen over de situatie per balansdatum, waardoor er een afwijking ontstaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening.

Zie art. 1 lid 2 van de NOW; de omzet wordt bepaald op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening.

Wanneer de werkgever afziet van de NOW-subsidie hoeft er geen accountantsverklaring aangeleverd te worden. De meest eenvoudige manier op af te zien van de NOW-subsidie is om bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling aan te geven dat het percentage omzetverlies lager is dan 20%. Hierdoor volgt vanzelfsprekend een verzoek tot gehele terugbetaling van het ontvangen voorschot.

Voor entiteiten waarop Titel 9 BW2 van toepassing is, zijn ‘andere baten’ (zoals subsidies of andere bijdragen) slechts dan onderdeel van het omzetbegrip. Indien dit op deze manier consistent in de laatst vastgestelde jaarrekening is verwerkt en gepresenteerd en in overeenstemming is met de wetgeving en verslaggevingsstandaarden van de RJ. De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de omzetdaling in het kader van de NOW-regeling

Nee, huurkortingen worden niet tot het omzetbegrip gerekend in het kader van de NOW-regeling. Ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen zorgen voor lagere kosten van een entiteit en vallen daarom niet onder het omzetbegrip voor de NOW-regeling.

Het LIV (Lage Inkomens Voordeel) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet omdat deze volgens het jaarrekeningenrecht niet onder het omzetbegrip valt.

De TOZO (Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers) hoeft niet meegenomen te worden voor de bepaling van de netto omzet. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud van zelfstandig ondernemers en wordt daarom niet als omzet gezien voor de NOW regeling

Nee, de WBSO is een fiscale maatregel en hoeft niet meegenomen te worden in de bepaling van de netto omzetdaling voor de NOW. Zie voor meer informatie de veel gestelde vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW 1.0 bij de vraag ‘Wat valt er allemaal onder omzet’.

Ja, ziekengeld dient tot de omzet in de zin van de NOW-regeling gerekend te worden. Van belang is hier wel dat het ontvangen of te ontvangen ziekengeld betrekking heeft op de gekozen meetperiode voor de omzet en is gerelateerd aan medewerkers die SV-loon ontvangen.

Nee, dit blijkt niet uit de regeling. De regeling voor transferpricing / verrekenprijzen geldt alleen voor artikel 6a. Wel geldt in algemene zin dat de omzet moet worden berekend op basis van grondslagen en detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze door de werkgever zijn gehanteerd in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening