Hoe kunnen we je helpen?

Stichtingen en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): hoe zit het precies?

Stichtingen en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): hoe zit het precies?


Werkt u voor een vereniging of stichting? Dan is het altijd goed om te weten wie u precies bij uw organisatie betrekt. Een Verklaring Omtrent Gedrag, doorgaans afgekort tot VOG, kan daarover uitsluitsel geven.
Stichtingen werken vaak met kwetsbare doelgroepen en mede daarom is een VOG in veel gevallen geen overbodige luxe. Een Verklaring Omtrent Gedrag functioneert dan in wezen als een brevet van goed gedrag. Een handige tool dus. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt daarmee indirect dat de persoon in kwestie – in welke vorm dan ook – geen gevaar vormt tijdens het werken met de desbetreffende doelgroep.

Beperkt aantal aanvragen

U zou daarmee zeggen dat VOG’s door stichtingen en verenigingen massaal worden aangevraagd. Maar volgens De Telegraaf is dit allerminst het geval. De krant stelt dat de gemiddelde stichting zelden om een VOG vraagt. Dat bleek na een rondvraag.
Een eenduidige reden daarvoor lijkt er niet te zien. Wellicht wordt de aanvraag van een VOG gezien als een burg te ver: een teken van wantrouwen richting een potentiële nieuwe collega. Het gebrek aan aanvragen kan wel de roep om een eventuele verplichting hiertoe versterken, hoewel dat momenteel nog niet aan de orde lijkt.

Aanvraagformulier

Wilt u zelf een VOG aanvragen voor een komend lid of aanstaande medewerker van uw stichting? Dan kunt u dit regelen via de website van de voor u relevante gemeente. Deze stelt aanvraagformulieren voor een VOG doorgaans digitaal beschikbaar. U kunt het ingevulde formulier vervolgens bij diezelfde gemeente weer indienen.
Helemaal digitaal kan ook. U gebruikt in dat geval eHerkenning, de opvolger van DigiD voor bedrijven.

Beslissing

De beslissing omtrent het al dan niet afgeven van een VOG wordt behandeld door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag, de COVOG.

Coronacrisis vormt bedreiging voor verenigingsleven

Coronacrisis vormt bedreiging voor verenigingsleven


De coronacrisis zet niet alleen bedrijven, maar ook verenigingen onder druk. Ongeveer de helft van alle volwassen Nederlanders is lid van of betrokken bij een vereniging. Men werkt als vrijwilliger, begeleider of is lid. Meer dan 75 procent van de Nederlanders geeft aan dat verenigingen een belangrijke sociale functie hebben. Mensen die bij een vereniging betrokken zijn, hebben over het algemeen een grotere vriendenkring dan mensen die niet bij een vereniging actief zijn.

Sociaal welzijn in gevaar

Tijdens de lockdown kwam ruim twee derde van de Nederlanders minder vaak naar hun vereniging dan gebruikelijk. Daarmee kwam het sociale welzijn van grote groepen Nederlanders in het geding. Mensen die actief zijn bij verenigingen voelen zich sneller en vaker eenzaam dan Nederlanders die niet actief bij een vereniging betrokken zijn. Aan de andere kant zijn Nederlanders bij een vereniging wel tevredener over hun sociale leven. Zowel op korte als lange termijn vormt het ontbreken van een actief verenigingsleven een bedreiging voor de sociale infrastructuur. Ook verhogen onvoldoende inkomsten het risico dat een vereniging uiteindelijk zijn deuren moet sluiten. Wanneer een vereniging verdwijnt, wordt het voor Nederlanders met een gemeenschappelijke hobby of interesse lastiger om elkaar te vinden.

Steun van de overheid

Ondanks de bedreigende situatie kan het verenigingsleven op overheidssteun rekenen. Regelingen zoals een tegemoetkoming voor de vaste lasten en personeelskosten zijn speciaal voor verenigingen in het leven geroepen. Hiervoor bestaat de zogenaamde Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO 1 en 2). Deze steun lost de financiële problemen van verenigingen voorlopig op. Er is echter meer nodig dan alleen geld. De sociale functie van verenigingen moet worden blijven vervuld, ook al krijgen leden daar momenteel wat minder voor terug.

Sponsorgelden

Daar komt voor bedrijven een oproep bij: beknibbel niet op sponsorgelden voor clubs en verenigingen. Zo zorgen we er samen voor dat de sociale gevolgen van de coronacrisis minder groot zijn. Bent u actief lid van een vereniging? Onderzoek dan of u of uw club in aanmerking komt voor de TASO.

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021

Extra aanvraagronde subsidie voor festivals in de eerste helft van 2021


Organiseert u een festival dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse architectuur, vormgeving of digitale cultuur? Staat het festival gepland voor de eerste helft van 2021? Dan is het mogelijk om een extra aanvraag voor subsidie te doen. Binnen de bestaande subsidieregeling is namelijk een nieuwe aanvullende aanvraagronde geopend. De subsidie wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, binnen de Deelregeling Festivals.

1,2 miljoen euro beschikbaar

Wanneer het festival nog niet meer dan drie edities heeft gerealiseerd, is het bovendien mogelijk een startsubsidie aan te vragen. Het geld is bedoeld om het programma te ontwikkelen, samenwerkingspartners op te zetten en de juiste financiering te vinden. Daarnaast kan het geld worden aangewend voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals. Dit jaar is er 1,2 miljoen euro beschikbaar voor festivals in heel Nederland.

Onderscheiden van het bestaande aanbod

Het verstrekkende fonds stelt de subsidieregeling nadrukkelijk open voor festivals met een alternatieve presentatievorm. Veel festivals hebben momenteel namelijk te maken met de gevolgen van de beperkende maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is het belangrijk dat de activiteiten op het festival met elkaar samenhangen. Ook dient de inhoud, opzet en uitvoering zich duidelijk te onderscheiden van het bestaande aanbod van festivals.

Beoordeling van de aanvraag

Het voorstel zal worden beoordeeld op een aantal punten. In hoeverre neemt het festival een onderscheidende of waardevolle plek in tussen het bestaande aanbod? En in welke mate functioneert het festival als platform, waarin betekenisvolle connecties tussen de inhoud en het publiek worden gelegd? Daarnaast kijkt de verstrekker naar de mate van ondernemerschap, in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar de inhoud en eventuele samenwerkingspartners. Daarnaast dient de aanvraag een duidelijk inzicht te geven in zowel de organisatie, opzet, financiering en uitvoering van het festival. Het belangrijkste criterium blijft het plan van aanpak, de relevantie van het thema en de expertise van alle betrokken deelnemers. De aanvraagperiode loopt tot 18 november 2020. Meer informatie over de subsidieprocedure en aanvraag.

Kabinet werkt wetsvoorstel nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemers uit

Kabinet werkt wetsvoorstel nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemers uit


Bent u werkzaam voor een stichting of vereniging met een maatschappelijke missie? Het kabinet is bezig met het uitwerken van een wetsvoorstel voor een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemers: de maatschappelijke bv. Het probleem bij veel stichtingen en verenigingen is namelijk dat het soms kan lijken of u bewust veel commerciële activiteiten organiseert en vooral zoveel mogelijk winst wilt maken, terwijl dit niet het geval is. Ook lopen veel stichtingen tegen problemen aan bij het aantrekken van kapitaal. Aan de andere kant krijgen maatschappelijke ondernemers met een bv juist veel vragen over hun lage financiële rendement.

Winstdoelstelling niet voorop

Voor zowel stichtingen en verenigingen als bv’s met een maatschappelijke missie, is de rechtsvorm ‘maatschappelijke bv’ in het leven geroepen. Centraal bij deze rechtsvorm zal staan dat niet de winstdoelstelling primair wordt gesteld, maar juist het maatschappelijke doel. De maatschappelijke bv is dus een tussenvorm tussen een stichting en een commerciële bv.

Naam nieuwe rechtsvorm

De naam en afkorting van de nieuwe rechtsvorm wordt ‘bvm’. Daarmee worden stichtingen met commerciële activiteiten en bv’s met een maatschappelijk doel zowel erkend als herkend. Staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat deze erkenning en herkenning erg belangrijk is. De nieuwe rechtsvorm geldt niet alleen voor nieuwe stichtingen, verenigingen en organisaties, maar kan ook worden aangevraagd voor bestaande partijen. Vooral ondernemingen in het onderwijs, de zorg, arbeidsparticipatie en het klimaat komen in aanmerking voor de nieuwe rechtsvorm.

Wetsontwerp voor 2021 klaar

Naast de nieuwe rechtsvorm is het ook de bedoeling dat de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers wordt verbeterd. Ook gaat de overheid bvm-organisaties benaderen voor het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het is het streven van het kabinet om voor het begin van 2021 een voorontwerp te publiceren van de nieuwe rechtsvorm en wettelijke regeling.

Provincie Overijssel ondersteunt cultuursector en verenigingen

Provincie Overijssel ondersteunt cultuursector en verenigingen


In totaal reserveert Provincie Overijssel 3,4 miljoen euro om de hard getroffen culturele sector te ondersteunen. Eerder kwam hiervoor al 1,6 miljoen euro beschikbaar, waar met de aankondiging van nieuwe regelingen nog eens 1,8 miljoen euro bij komt. Daarnaast komen er aanvullende regelingen om zowel verenigingen als ondernemers in de culturele sector te helpen de coronacrisis te doorstaan. De eerste 1,6 miljoen euro was bedoeld voor culturele verenigingen en instellingen van vitaal belang voor Overijssel. De aanvullende 1,8 miljoen euro is specifiek bedoeld voor organisaties en overige verenigingen.

De Overijsselse Aanpak

De 3,4 miljoen euro is onderdeel van een groot herstelpakket, onder de noemer ‘de Overijsselse Aanpak’. Bovenop de gereserveerde 3,4 miljoen euro, volgen na de zomer aanvullende maatregelen voor verdere ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de geplande introductie van een digitaliseringsvoucher. Daarmee kunnen Overijsselse stichtingen, verenigingen en organisaties hun diensten, producten en productieprocessen digitaal voor hun klanten, leden of bezoekers beschikbaar maken.

Maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen

Provincie Overijssel verstrekt voor de digitale dienstverlening vouchers van maximaal 2.500 euro. Voor digitalisering van producten en processen komt er per organisatie, stichting of vereniging een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar. Bovengenoemde digitaliseringsvouchers dekken maximaal de helft van de geraamde kosten van het project. Stichtingen, verenigingen en organisaties die interesse hebben in de voucher, kunnen deze vanaf 13 juli 2020 aanvragen.

Vitale en gezonde samenleving 2020

Culturele, maatschappelijke of sportieve initiatieven die bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving kunnen daarnaast een beroep doen op de regeling ‘Vitale en gezonde samenleving 2020’. Deze regeling is bedoeld voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van het verdienmodel en de toekomstbestendigheid. Per initiatief is maximaal 2.500 euro beschikbaar. Een aanvraag voor deze regeling kan vanaf 3 augustus 2020 worden gedaan. Voorwaarde is wel dat aanvragers hun ervaring delen op www.samenvoorelkaar.nl.

Subsidie voor stichtingen en verenigingen met aandacht voor circulaire economie

Subsidie voor stichtingen en verenigingen met aandacht voor circulaire economie


Heeft u een vereniging of stichting gevestigd in de provincie Noord-Holland? Dan kunt u van een interessante kans profiteren: in Noord-Holland kunnen stichtingen en verenigingen sinds juni namelijk een subsidie tot maximaal € 25.000 aanvragen. Deze subsidie wordt toegekend wanneer uw stichting onder de inwoners van Noord-Holland de bekendheid over de circulaire economie vergroot.

De circulaire economie: doelstellingen

Een circulaire economie is een economie waarin het hergebruik van grondstoffen centraal staat. Op die manier zijn veel minder nieuwe grondstoffen nodig. Afval is in de circulaire economie niet langer afval, maar een grondstof voor nieuwe producten. De productie van nieuwe producten is op die manier veel duurzamer en levert doorgaans ook een grote kostenbesparing op. Het is de ambitie van de provincie Noord-Holland om het gebruik van niet-hernieuwbare en primaire grondstoffen binnen tien jaar met 50 procent te laten afnemen. In 2030 moeten dus de helft van alle nieuwe producten in Noord-Holland recyclebaar, oftewel circulair zijn. De provincie heeft daarnaast de ambitieuze doelstelling om in het jaar 2050 volledig circulair te zijn. 

Stimuleren van kleinschalige activiteiten van stichtingen en verenigingen in Noord-Holland

Met deze doelstelling in gedachten, biedt de provincie Noord-Holland een subsidie voor stichtingen en verenigingen die met kleinschalige activiteiten de noodzaak van de circulaire economie aan inwoners laten zien. Dit jaar stelt de provincie Noord-Holland hiervoor per stichting of vereniging € 25.000 beschikbaar. Heeft u plannen of de ambitie om een project in het kader van de circulaire economie op te starten? Dan krijgt u tot 80 procent van de kosten vergoed. Daarbij geldt een maximum bedrag van € 5.000 per project. De subsidieregeling is daarmee duidelijk gericht op kleinere initiatieven en biedt ook kleine stichtingen en verenigingen de kans zich onder de inwoners van Noord-Holland te profileren.

Subsidie aanvragen

Heeft u een stichting of vereniging in Noord-Holland en een idee voor een project dat de bekendheid van de circulaire economie vergroot? Meer informatie over de regeling en subsidiemogelijkheden voor uw project is te vinden bij het subsidieloket van de provincie Noord-Holland. Subsidieaanvragen kunt u tot 1 september 2020 indienen.

Aanpak financiële problemen

Aanpak financiële problemen


Door de coronacrisis raken meer mensen zonder werk. Dit leidt vaak tot financiële problemen, waardoor ouders bijvoorbeeld moeten bezuinigen op de sportclubs (contributie en lesgeld) van hun kinderen. Als sportclub ondervindt u hierdoor ook weer problemen.

Jeugdfonds


Om amateursportverenigingen te steunen zijn diverse maatregelen genomen en nog in de maak. Daarnaast springt het Jeugdfonds Sport & Cultuur in de bres voor kinderen van wie de ouders contributie en lesgeld niet meer kunnen betalen. Ouders kunnen zich melden bij dit fonds, via de site van het fonds.

Subsidiemogelijkheden


Wat u als vereniging zou kunnen doen, is ouders wijzen op het bestaan van dit fonds. Verder zou ons kantoor samen met u eens kunnen kijken naar uw financiële huishouding. Zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden waarvan uw vereniging nog geen gebruikmaakt?

  • Als vereniging zou u ouders kunnen wijzen op het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
  • Dit fonds springt in de bres voor kinderen van wie de ouders contributie en lesgeld niet meer kunnen betalen.

Terugloop ledental, wat nu?

Terugloop ledental, wat nu?

Wanneer uw vereniging te maken heeft met terugloop in het aantal leden, kan dat de financiële huishouding op den duur schaden. Dit probleem komt bij veel verenigingen voor. Uw financiële huishouding is onze specialiteit en gaat ons aan het hart. Daarom hebben wij wat advies ingewonnen met betrekking tot het werven van leden. Dat geven we hier door, in het kort. Een specialist inschakelen is een goed idee, maar misschien hebt u hier al iets aan.

Verwachtingen

Het is verstandig een aantal vragen te stellen, in de vorm van een enquête, zowel aan huidige leden als aan opzeggers. Waarom zijn uw huidige leden lid geworden en voldoet hun lidmaatschap nog altijd aan de verwachtingen? Aan ex-leden kunt u vragen waarom zij hebben opgezegd. Aan de hand van de antwoorden kunt u een wervingscampagne opstellen, afgestemd op eigentijdse behoeften.

Nieuwe doelgroepen

In een wervingscampagne kunt u zich richten op ex-leden en potentiële nieuwe leden, die zich in uw gebruikelijke doelgroep bevinden. Bij het benaderen van nieuwe doelgroepen is het natuurlijk van belang dat het (vernieuwde) aanbod van uw vereniging aansluit op wensen die in deze doelgroepen leven.

  • Het is verstandig een aantal vragen te stellen, in de vorm van een enquête, zowel aan huidige leden als aan opzeggers.
  • Aan de hand van de antwoorden kunt u een wervingscampagne opstellen, afgestemd op eigentijdse behoeften.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

 

AVG: bent u al helemaal op de hoogte?

AVG: bent u al helemaal op de hoogte?

Aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan, hebben we eerder aandacht besteed. Maar tot veel verenigingen en stichtingen is nog niet helemaal doorgedrongen wat de AVG inhoudt. Ons kantoor is geen specialist op dit terrein, maar we wijzen u graag de weg. Al is het maar vanwege eventuele financiële gevolgen van fouten. Hieronder stippen we alvast wat zaken aan.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van de AVG. In principe kan de AP miljoenenboetes uitdelen, maar uw buurtvereniging hoeft daarvoor natuurlijk niet bang te zijn. Toch is het altijd verstandig de wet na te leven, want kleinere boetes zijn ook vervelend.

Toestemming

De AVG komt er in het kort op neer dat personen, van wie u over gegevens beschikt, daarvan geen nadelen mogen ondervinden. Bovendien moet u toestemming hebben deze gegevens te verzamelen en te gebruiken, alleen voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Met betrekking tot zaken als bijvoorbeeld ras, etnische afkomst, politieke opvattingen en seksuele geaardheid mogen gegevens niet worden verzameld, uitzonderingen daargelaten.

  • Persoonsgegevens mag u alleen verzamelen en gebruiken met het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn, met toestemming van de persoon in kwestie.
  • Bepaalde gegevens mogen niet worden verzameld, uitzonderingen daargelaten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat.

 

Onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd

Onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd

In het Belastingplan 2020, gepubliceerd op Prinsjesdag, is opgenomen dat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit betekent dat de vergoeding dezelfde waarde houdt, wat koopkracht betreft. Deze maatregel was door de Eerste Kamer al goedgekeurd.

Voorwaarden

De stand van zaken is op dit moment (sinds begin 2019) dat vrijwilligers, mits zij voldoen aan alle voorwaarden, vergoedingen mogen ontvangen van maximaal €170 per maand en €1700 per kalenderjaar. Hierover hoeven zij geen belasting en premie volksverzekeringen te betalen. Als organisatie bent u over dit bedrag geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Afronding

Bij het indexeren zal de overheid gebruik maken van afronding. Per kalenderjaar wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding afgerond op een veelvoud van 100 euro. Daardoor is een jaarlijkse wijziging van het bedrag niet nodig.

  • Met ingang van 2020 wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks geïndexeerd.
  • Per kalenderjaar wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding afgerond op een veelvoud van 100 euro.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat: